Politica de confidențialitate

“Confidențialitatea vizitatorilor website-ul nostru este foarte importantă pentru noi și ne obligăm să o protejăm.

Asociația „Școala Europeană București” este o persoană juridică romană, de drept privat, fără scop patrimonial, înființată în anul 2001, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Scopul asociației îl constituie crearea de alternative educaționale competitive internațional, prin pregătirea școlară pentru toate ciclurile de învățământ preuniversitar, care să permită copiilor să primească un nivel de educație academică înalt, la nivelele standardelor internaționale.

Din voința și la inițiativa Asociației „Școala Europeană București”, a luat naștere Liceul Teoretic „Școala Europeană București”, persoană juridică de drept privat.

Liceul Teoretic „Școala Europeană București” este o unitate de învățământ preuniversitar particular acreditată, parte a sistemului național de învățământ, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Liceul Teoretic „Școala Europeană București” face parte din Rețeaua școlară a Sectorului 1 București și este înregistrată în Registrul Național al Unităților de Învățământ Acreditate.

Asociația „Școala Europeană București”, în calitate de autor și proprietar al website-ului www.scoalaeuropeana.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea obținerii de informații referitoare la activitatea Liceului Teoretic „Școala Europeană București”.

Paginile web create de Asociația „Școala Europeană București” sunt destinate părinților, elevilor și familiilor acestora. Paginile web constituie principalul instrument de comunicare externă.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Asociația „Școala Europeană București” prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL  UNIUNII  EUROPENE 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 27.04.2016 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE  A ACESTOR DATE ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (denumit în continuare prescurtat GDPR).

Domeniul de aplicare

GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor .

Definiții

Date cu caracter personal (date personale) – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). Persoana identificabilă  este o persoana care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale .

Prelucrarea datelor personale – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritate publică sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizată este persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării. Prin persoană fizică se înțelege orice individ în viață care are dreptul la protecția datelor cu caracter personal, protecția prelucrării datelor cu caracter personal, libera circulație nerestricționată a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene.

Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate de operator: detaliat la paragraful de mai jos. Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată;

b) dreptul de acces la date cu caracter personal: persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informațiile precizate mai sus.

c) dreptul la rectificarea datelor personale inexacte sau completarea acestora: persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin completarea unei declarații suplimentare.

d) dreptul la ștergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat): persoana vizată are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără intârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea;
 • persoana vizată se opune prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;

e) dreptul la restricționarea prelucrării; persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în următoarele situații:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele personale, în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu Art.21 alin. (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

f) dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

În exercitarea dreptului său la portabilitate, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

g) dreptul de opoziție la prelucrarea datelor: în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la opoziție este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

h) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

i) dreptul de a se adresa justiției.

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile de mai jos:

 • identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 • datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 • în cazul în care prelucrarea se face în temeiul art.6 alin. (1) lit.f), interesele legitime urmărite de operator sau o terță parte;
 • destinatarii datelor cu caracter personal;
 • dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;
 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea de bazează pe art.6 alin (1) lit.a) sau pe art.9 alin.(2) lit.a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul înscrierii copiilor în Liceul Teoretic “Școala Europeană București”. În acest scop, școala solicită părinților următoarele:

Informații pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

Etapele înscrierii în clasa pregătitoare sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail pe adresa office@scoalaeuropeana.ro. El trebuie să conțină datele de contact ale părinților (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele și prenumele și data nașterii elevului;
 • serviciul secretariat al Liceului Teoretic „Școala Europeană București” va contacta părinții în vederea stabilirii unei vizite a școlii;
 • discuție cu ambii părinți și cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai școlii.

Informații pentru înscrierea în clasele I – XII:

Etapele înscrierii într-una din clasele I – XII sunt următoarele:

 • transmiterea unui e-mail pe adresa liceu@scoalaeuropeana.ro, care să conțină datele de contact ale părinților (numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail), numele și prenumele elevului și clasa pentru care se solicită înscrierea;
 • serviciul secretariat al Liceului Teoretic „Școala Europeană București” va contacta părinții în vederea stabilirii unei vizite a școlii;
 • discuție cu ambii părinți și cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai școlii;
 • testarea elevului la limba engleză, limba și literatura română şi matematică (are loc în aceeași zi în care se desfășoară discuția cu părinții).

Legalitatea prelucrării. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie art.6 alin.(1) lit.a) b) și f) din GDPR, astfel:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
 • prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terți parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 Consimțământul persoanei vizate:

Consimțământul persoanei vizate este definit ca orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate.

Condiții privind consimțământul

 • operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • în cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o forma inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu;
 • persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
 • atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract este condiționată sau nu de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care nu este necesară acestui contract.

Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale

În cazul în care se aplică Art.6 alin.(1) lit.a), în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești (părinte, tutore, susținător legal al minorului).

Pentru a asigura condiția „consimțământului informat”, în cazul minorilor, notele de informare care stau la baza consimțământului trebuie sa fie exprimate într-un limbaj simplu și clar, astfel încât minorul să îl poată înțelege cu ușurință.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Ca urmare a accesării site-ului, destinatarii datelor cu caracter personal primite astfel cum sunt menționate în prezenta politică de confidențialitate, sunt:

 • Secretariatul școlii, pentru a putea lua legătura cu părinții interesați, a oferi mai multe detalii și a stabili programul pentru vizita școlii sau interviurile de selecție;
 • Echipa care realizează vizitele sau interviurile – respectiv un membru al conducerii și un reprezentant al cabinetului de consiliere.
 • Departamentul financiar în situația participării persoanei interesate la interviu, întrucât pentru desfășurarea acestuia este necesara achitarea unei taxe.
 • La datele personale ale copilului evaluat, ca de exemplu numele, pot avea acces (fără a fi neapărat calificați ca destinatari direcți ai acestor date) și profesorii care evaluează testele de admitere, în cazul în care acestea au fost semnate de elev.

Durata stocării. Limitare.

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Pentru orice relații suplimentare vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale la adresa dpo@scoalaeuropeana.ro