Curriculum

Curriculumul SEB este unul complex astfel conceput încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este cel românesc cu elemente din curriculumul britanic, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale.

1. Curriculum românesc

La SEB se studiază toate disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de MEC,  abordarea fiind însă una modernă, europeană, care are la bază:

 • utilizarea metodelor  activ – participative;
 • lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 • valorificarea inteligențelor multiple;
 • dezvoltarea inteligenței emoționale;
 • dezvoltarea competențelor transdisciplinare;
 • organizarea de activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;
 • învățarea diferențiată și programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură progresul fiecarui elev;
 • activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența;
 • consilierea individuală pentru o conduită corectă și relaționare optimă cu colegii și profesorii realizată de o echipă de trei consilieri școlari;
 • studiul intensiv al limbii engleze, limbii române și matematicii;
 • implicarea elevilor în numeroase activități extrașcolare;
 • dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilități de lucru individual;
 • o pregătire solidă pentru testările și examenele naționale.

2. Elemente de curriculum şi viaţă şcolară din sistemul de învăţământ britanic

Curriculumul românesc este completat la SEB cu următoarele practici curriculare şi de viaţă şcolară preluate din şcolile britanice:

 • o ofertă bogată şi variată de cercuri /cluburi care permit valorificarea înclinaţiilor, talentelor şi intereselor specifice ale copiilor – click aici pentru broşura cercurilor desfășurate la școala primară și aici pentru broşura cercurilor desfășurate la școala gimnazială și la liceu;
 • învăţarea bazată pe proiect – copiii lucrează frecvent proiecte individuale şi de grup la diferite discipline şi o dată pe an se organizează o prezentare-concurs de proiecte în care fiecare clasă prezintă un proiect cu tematică europeană în română şi engleză;
 • fiecare copil are un portofoliu de progres care conţine mostre de lucrări realizate, teste sumative, fise  de lucru etc. şi care este transmis părinţilor la finalul semestrului;
 • setul de rapoarte de evaluare trimise părinţilor la final de semestru care înregistrează aprecierile tuturor profesorilor clasei;
 • ore de dezvoltare personală susţinute de consilierii şcolari la fiecare clasă;
 • uniforma şi costumul de sport care au emblema şcolii şi sunt obligatorii;
 • assembly – denumită la SEB întâlnirea de luni în care se prezintă o temă de actualitate, se fac evidenţieri şi anunţuri;
 • panouri de afișaj pe care se expun lucrările elevilor realizate la diferite discipline;
 • Consiliul elevilor (Students Council) care reprezintă la SEB vocea elevilor şi funcţionează după modelul celor din UK;
 • modalităţi diverse de apreciere şi recompensare a succeselor academice şi a bunei conduite -diplome, scrisori de felicitare, evidenţiere în întâlnirile de luni etc.;
 • realizarea unui Year Book la finalul anului şcolar;
 • acţiuni de caritate organizate de elevi şi părinţi;
 • voluntariat pentru diferite activităţi;
 • Drama club si conceptul serbărilor;
 • un curriculum inclusiv care asigură oportunităţi de învăţare şi succes pentru fiecare elev.

3. Competenţe cheie europene

Curriculumul vizează  la SEB şi formarea competenţelor cheie stabilite la nivelul  Uniunii Europene:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

4. Practici ale şcolilor internaţionale

Programul în limba engleză deţine un procent important în curriculumul SEB. În cadrul acestuia:

 • limba engleză se studiază în regim intensiv, 10 ore/săptămână cu câte 2 ore pe zi la ciclul primar şi 7 ore/săptămână la ciclul gimnazial;
 • se dezvoltă armonios deprinderile de citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere;
 • sunt utilizate cursuri /manuale publicate de edituri internaţionale şi materiale auxiliare adaptate nivelului şi vârstei elevilor (caiete de exerciţii, casete audio-video etc.);
 • se organizează anual, în colaborare cu Consiliul Britanic, pregătirea şi examinarea pentru obţinerea certificatelor de limbă engleză Cambridge,“Young Learners English”;
 • se organizează Special English Day.

Prin curriculum, la Școala Europeană București, urmărim:

 • Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
 • Organizarea unor demersuri educative, a unor experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei, care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
 • Asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, a talentelor şi a intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc;
 • Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite, în cadrul unor activităţi de învăţare  bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
 • Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;
 • Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare;
 • Crearea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de propria persoană, față de şcoală, familie şi comunitate, direcție în care Cabinetul de consiliere are o contribuție majoră despre care puteți afla aici.

Așa se explică motivul pentru care curriculumul Școlii Europene București este unul complex, conceput astfel încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este cel românesc – cu elemente din curriculumul britanic, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale. În Școala Europeană București se studiază toate disciplinele din curriculumul naţional elaborat de MEN, abordarea fiind însă una modernă, europeană. Curriculumul românesc este completat cu practici curriculare şi de viaţă şcolară preluate din şcolile britanice: cercuri/cluburi care permit valorificarea înclinaţiilor, a talentelor şi a intereselor specifice copiilor, învăţarea bazată pe proiect, ore de dezvoltare personală susţinute de consilierii şcolari, acţiuni de caritate organizate de elevi şi părinţi, voluntariat pentru diferite activităţi, un curriculum inclusiv care asigură oportunităţi de învăţare şi succes pentru fiecare elev.